Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Architectural Communication

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสถาปัตยกรรม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารสถาปัตยกรรม)
 • Bachelor of Fine and Applied Arts (Architectural Communication)
 • ศป.บ. (การสื่อสารสถาปัตยกรรม)
 • B.F.A. (Architectural Communication)
125

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร

4

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 4 ปี
8 level

Curriculum

รายละเอียดของหลักสูตร

รูปแบบใหม่ในการเรียนสาขาการสื่อสารสถาปัตย์
ระบบการเรียนแบบ Up Level / Up skill set /
เมื่อเรียนจบตามวิชาที่กำหนดจะได้เลื่อน 1 level และจะได้รับ
certificate เพื่อรับรองในการไปทำงานได้ทันที

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
 • ARC161 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
 • ARC162 พื้นฐานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
 • ARC163 กราฟฟิกเพื่อการนำเสนอทางสถาปัตยกรรม 1

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2
 • ARC111 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
 • ARC164 กราฟฟิกเพื่อการนำเสนอทางสถาปัตยกรรม 2
 • ACM200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านการสื่อสารสถาปัตยกรรม

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
 • ACM211 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 1
 • ACM221 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารเพื่อการสื่อสารทางสถาปัตยกรรม 1
 • ACM231 การออกแบบสื่อสารสื่อดิจิทัลทางสถาปัตยกรรม 1
 • ACM241 พื้นฐานการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคารในงานสถาปัตยกรรม
 • ACM251 ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารทางสถาปัตยกรรม

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2
 • ACM212 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 2
 • ACM222 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารเพื่อการสื่อสารทางสถาปัตยกรรม 2
 • ACM200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านการสื่อสารสถาปัตยกรรมACM232 การออกแบบสื่อสารสื่อดิจิทัลทางสถาปัตยกรรม 2
 • ACM242 การสร้างภาพจำลองขั้นสูงในงานสถาปัตยกรรมด้วยภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหว
 • ACM252 การสื่อสารและการตลาดสถาปัตยกรรมยุคดิจิทัล

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
 • ACM321 ระบบโครงสร้างอาคาร 1
 • ACM333 การออกแบบสื่อสารสื่อดิจิทัลทางสถาปัตยกรรม 3
 • ACM371 การสร้างรูปทรงและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติในงานสถาปัตยกรรม
 • ACM372 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกมเพื่องานสถาปัตยกรรม
 • APD201 พฤติกรรมผู้บริโภค

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
 • ACM322 ระบบโครงสร้างอาคาร 2
 • ACM334 การออกแบบสื่อสารสื่อดิจิทัลทางสถาปัตยกรรม 4
 • ACM373 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์แอคทีฟเพื่องานสถาปัตยกรรม
 • ACM374 การตัดต่อเพื่องานมัลติมีเดียในงานสถาปัตยกรรม
 • APD303 การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
 • ACM444 โครงงานการสื่อสารสถาปัตยกรรม
 • ACM498 เตรียมสหกิจศึกษาการสื่อสารสถาปัตยกรรม

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2
 • ACM499 สหกิจศึกษาการสื่อสารสถาปัตยกรรม